אפליה במקום העבודה

חוק שויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 כשמו כן הוא נועד ליצור שיויון הזדמנויות לכל עובד או עובדת באשר הם, גם בשלבי הקבלה לעבודה. להלן מס' נקודות חשובות שבס' 2 לחוק:

  1. (א)  לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)   קבלה לעבודה;

(2)   תנאי עבודה;

(3)   קידום בעבודה;

(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;

(תיקון מס' 3) תשנ"ה-1995

(6)   הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

(תיקון מס' 7) תשס"א-2001

(א1) (1)   לא יפלה מעסיק בפועל בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, וכן לא יפלה בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקום העבודה, והכל מחמת הטעמים המפורטים בסעיף קטן (א);

(2)   מעסיק בפועל לא יציע לקבלן כוח אדם, לא יבקש ולא ידרוש ממנו להפלות כאמור בסעיף קטן (א) בין קבלן כוח אדם המועסקים אצל המעסיק בפועל או בין המועמדים לעבודה;

(3)   הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על האיסור החל על פי הוראות סעיף קטן (א) על קבלן כוח אדם כמעסיק.

(תיקון מס' 7) תשס"א-2001

          (ב)  לענין סעיפים קטנים (א) ו-(א1) רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין.

          (ג)   אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

דנג"צ 4191/97 אפרים רקנט ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואל על בע"מ פ"ד נד(5) 330

המושג שיויון משמעו יחס שווה אל בני אדם, אשר אין בניהם שוני שהוא רלוונטי לעניין נושא השיויון. יישום עיקרון השיויון על בעיות קונקרטיות נעשה באמצעות שתי בדיקות נוספות:

  1. מהי קבוצת בני האדם שכלפיה נדרוש יחס שווה
  2. מהם דרישות השיויון במסגרת קבוצת השיויון.

קבוצת השיויון הרלוונטית לעניין החוק היא כלל עובדיו של המעביד. החוק מצווה על לנהוג בשיויון בין עובדיו, תהא השתייכותם המקצועית אשר תהא.

דב"ע נו/3-129 שרון פלוטקין נ' אחים איזנברג בע"מ פד"ע כד65.

המבחן האם התנהגות מעביד הייתה פסולה או לא, הוא מבחן אובייקטיבי ולא סובייקטיבי ומכאן, שאין לבדוק האם הייתה בכוונתו של המעביד להפלות ואף אם כוונתו הייתה טובה. גם אם מעביד קיבל לאחר התנהגות מפלה קיבל לעבודה עובד אחר מהקבוצה המופלה, אין בכך כדי לשלול את אחריותו לגבי המקרה שבו ההתנהגות הייתה פסולה. 

תב"ע (ת"א) 911063/99 רות ניקר נ' ארגון הקבלנים פד"ע לג קלב

פיטורי עובדת מבוגרת, המלווים עם פרסום דרישה של המעביד לעובדת חדשה בגיל צעיר, מהווה הפליה שיש לפצות עליה את המפוטרת.

ע"ע 1313/04 משה אסא נ' אל על

אין לראות באפליה מחמת גיל, בקביעה בהסכם קיבוצי של גיל פרישה שונה לטייס (60 שנים) וטייס משנה (65 שנים) מאחר ואבחנה זו נקבעה בתקנות הטייס, הקביעה מעוגנת בתקנות, באמנות בין לאומיות והיא באה להגן על בטיחות הטיסה.

עב' (ב"ש) 4517/03 שרה דהן נ' מעיין חיים ושלום

פיטורים בגלל סירוב עובד להעביר את ילדיו ללמוד בבית ספר המשתייך לרשת בה הוא מועסק, מהווה הפליה פסולה המזכה בפיצוי.

עו"ד שרון ברבי

עורך הדין שרון ברבי חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מאז שנת 2008. בשנת 2009 סיים עורך הדין ברבי את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, ובהתבסס על הניסיון הרב שצבר בטיפול ובייצוג עשרות תיקים הקים באותה שנה את משרד עורכי הדין שבראשו הוא עומד.

דילוג לתוכן